Projekt "Nowe kwalifikacje nową szansą". województwo podkarpackie

Korporacja VIP Sp. z o.o. w partnerstwie z Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie realizuje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt. "Nowe kwalifikacje nową szansą".
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie: 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 197 osób poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych do 31.08.2018r.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowią osoby dorosłe, zainteresowane z własnej inicjatywy zdobycie, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych ,
w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach ( ISCED 3- tj. liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa) i osoby starsze, które uczą się, pracują lub zamieszkują
( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa podkarpackiego

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.06.2017 - 31.08.2018


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2024 by LOK. All rights reserved.