LIGA OBRONY KRAJU

Liga Obrony Kraju jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem skupiającym w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowych do jej obrony.

Liga Obrony Kraju kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego oraz nawiązuje do dorobku swoich poprzedniczek Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza" (ze Statutu LOK, Warszawa 1999).

W drugiej połowie 1944 r., na terenach wyzwolonych spod okupacji hitlerowskiej, zrodził się ruch społeczny, którego członkowie stawiali sobie za cel m.in. niesienie pomocy żołnierzom skrzywdzonym przez los podczas działań wojennych, a także wspieranie moralne i materialne walczących lub przygotowywanych do walki żołnierzy.

Koła te w formie zorganizowanej - pod nazwą Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza zapoczątkowały swoją działalność w sierpniu 1944 r. w Siedleckim. Wraz z oswobodzeniem pozostałych ziem Polski, ogniwa TPŻ, powstawały w innych regionach kraju.

Nowy program działania zapewniał kontynuację poprzednich zadań, a wprowadzenie nowych powodowało , że wysiłek organizacji stawał się bardziej konkretny i użyteczny - tak dla gospodarki jak i dla obrony państwa. Liga od 1965 r. jest organizacją samo finansującą się, przeznaczającą wypracowane środki finansowe na działalność statutową.

Kierunki działania LOK można ująć w trzech grupach:

  • Organizowanie w całym kraju samoobrony;
  • Szkolenie przedpoborowych dla niektórych służb technicznych wszystkich rodzajów sił zbrojnych;
  • Prowadzenie kursów politechnicznych dla potrzeb społeczeństwa.

W latach 1945 - 1989 istniała ścisła współpraca pomiędzy MON, a Ligą Obrony Kraju. Od 1989 roku nastąpiło rozluźnienie współpracy między resortem Obrony Narodowej i LOK. Szczególnie bolesne dla naszej organizacji było wycofanie się wojska ze szkolenia przedpoborowych w zakresie łączności, płetwonurkowania i nauki jazdy.

Nowe uwarunkowania okresu transformacji spowodowały konieczność dostosowania się do wymogów rynkowych. Wymagało to przeprowadzenia w Lidze restrukturyzacji organizacyjnej i personalnej, przeprofilowania posiadanej bazy do innej działalności gospodarczej, przy jednoczesnej realizacji zasadniczych zadań statutowych na niezmienionym poziomie. Obecnie w LOK zrzeszonych jest 131.796 członków, zorganizowanych w 4.620 klubach i kołach LOK. Należy podkreślić, że około 50 % ogółu członków stanowi młodzież. W Lidze działa 177 klubów Oficerów Rezerwy zrzeszających ponad 7.968 oficerów, chorążych i podoficerów rezerwy, w szczególności absolwentów SOR i SPR. Oprócz szkolenia specjalistów Liga organizuje dla społeczeństwa, zwłaszcza dla młodzieży, szereg imprez sportowych, przede wszystkim w tych dziedzinach, które mają związek z umacnianiem bezpieczeństwa Państwa.

Szczególnie popularne w naszym stowarzyszeniu jest strzelectwo sportowe. W ponad 4.700 sekcjach i kołach zrzeszonych jest około 160 tysięcy zawodników. W 100 klubach sportowych zarejestrowanych w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego uprawia wyczynowo tę dziedzinę 2.498 zawodników. W 1992 r. na Mistrzostwach Europy zawodnicy klubów LOK zdobyli 2 złote i 1 srebrny medal. Co roku na zawodach międzynarodowych i organizowanych w kraju, zawodnicy LOK odnoszą znaczące sukcesy. W trosce o edukację obronną młodzieży organizujemy około 20 obozów przysposobienia obronnego o specjalnościach strzeleckich, żeglarskich, łączności itp., w których uczestniczy ponad 700 członków Ligi.

W okresie wakacji i ferii zimowych, we współdziałaniu z kuratoriami oświaty, organizujemy pod nazwą "Akcja - Lato", "Akcja - Zima" różnego rodzaju obozy, kolonie, półkolonie, dni otwartych strzelnic, festyny i inne formy rozrywki, w których uczestniczy około 280 tysięcy młodzieży szkolnej. W celu zabezpieczenia odpowiedniej liczby sędziów i instruktorów strzelectwa sportowego organizujemy co roku kursy doskonalące.

Liga posiada obecnie 242 strzelnice do broni małokalibrowej, 238 strzelnic do broni pneumatycznej i 65 innych obiektów strzelniczych.

Gwałtowny rozwój techniki łączności oraz napływ do naszego kraju sprzętu i urządzeń z tej dziedziny z zagranicy, spotęgował zainteresowanie członków LOK tą sferą szkolenia i uprawiania sportów łączności. W Lidze działa 135 klubów łączności, które zrzeszają ponad 3.000 członków. Co roku organizowane są w LOK Mistrzostwa Polski SP-K oraz inne zawody na szczeblu klubowym i międzyklubowym.

Od 1997 r. organizujemy Ogólnopolskie Zawody Dzieci i Młodzieży w Wieloboju Łączności. Z satysfakcją możemy podkreślić, że z inicjatywy LOK w 1996 r. odbyły się I Ogólnopolskie Mistrzostwa Komputerowe Młodzieży Szkolnej i od tego czasu organizowane są one rokrocznie. W chwili obecnej w Lidze działają 32 kluby komputerowe, które zrzeszają 2.240 członków i stwarzają zainteresowanym możliwość doskonalenia w posługiwaniu się i wykorzystywaniu tych urządzeń w praktyce. W 2001 r. zawodnicy zrzeszeni w naszych klubach na XIII Mistrzostwach Europy w Radioorientacji Sportowej uplasowali się w czołówce startujących.

Działalnością wodną natomiast organizowaną w LOK od lat zainteresowani są ludzie z różnych grup wiekowych. Dla ułatwienia korzystania z dóbr przyrody oraz zapewnienia bezpieczeństwa w czasie przebywania nad wodą, w okresie letnim w klubach wodnych w ośrodkach szkolenia wodnego organizowane są kursy żeglarskie i motorowodne o różnych stopniach trudności. Zapoznajemy uczestników kursów ze sprzętem oraz sposobem jego eksploatacji.

Obecnie w Lidze Obrony Kraju działają 63 kluby żeglarskie, zrzeszające 2.255 członków. Oprócz przystani wodnych, którymi dysponują poszczególne kluby żeglarskie, Liga posiada Ośrodek Szkolenia Morskiego w Jastarni z 18 jachtami. Największą jednostką pływającą Ligi jest s/y "Generał Zaruski", żaglowy, drewniany jacht, stanowiący chlubę organizacji.

Oprócz klubów żeglarskich w LOK działają kluby: motorowodne, narciarstwa wodnego, kajakowe i ratownictwa wodnego. Korzystają one z przystani klubów żeglarskich LOK.

Imprezą o zasięgu ogólnopolskim mającą na celu propagowanie tematyki morskiej i żeglarskiej jest cieszący się od 38 lat niesłabnącym zainteresowaniem dzieci i młodzieży szkolnej wieloetapowy Konkurs Wiedzy Morskiej pt: "Polska leży nad Bałtykiem". Corocznie uczestnikami Konkursu jest około 50.000 uczestników - uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych.

W Lidze działa też 77 klubów płetwonurkowych zrzeszające ponad 2.483 członków.

Należy podkreślić, że w kwietniu 1994 r., z inicjatywy grupy założycielskiej, składającej się z przedstawicieli reprezentujących kluby płetwonurkowe LOK oraz PTTK, został powołany Polski Związek Płetwonurkowania Sportowego, zajmujący się profesjonalnie płetwonurkowaniem jako dyscypliną sportu. Obejmuje ona m.in.: pływanie w płetwach, orientację podwodną, pływanie długodystansowe i łowiectwo podwodne.

Podnoszeniu poziomu wyszkolenia sprzyjają organizowane corocznie kursy doskonalące na poszczególne uprawnienia płetwonurkowe.

Nie straciło swoich walorów poznawczych, kształcących i wychowawczych modelarstwo. Wpływa ono doskonale na rozwój wyobraźni, pobudza zainteresowania, doskonali zdolności manualne, jest atrakcyjną alternatywą zagospodarowania czasu wolnego dla wielu członków naszej organizacji. Ukazujące się od 1950 r. "Modelarz" i "Mały Modelarz" są znane niemal w każdym środowisku społecznym.

W listopadzie 2000 r. w uznaniu zasług w działalności na rzecz modelarstwa, przedstawiciel LOK, dr Jerzy Litwin, został wybrany na wiceprezydenta NAVIGI - Międzynarodowej Organizacji Modelarskiej.

Zdobywanie funduszy na realizację celów statutowych stanowi jeden z podstawowych kierunków naszej działalności. Decyduje on o potencjale ekonomicznym Ligi. Zasadniczym źródłem dochodów jest szkolenie samochodowe. Wpływy z tego tytułu stanowią około 65 % ogółu dochodów LOK. Szkolenie kandydatów na kierowców jest organizowane w 186 ośrodkach szkolenia. Dysponują one na ogół bardzo dobrą bazą lokalową - wykorzystywaną podczas przekazywania wiedzy teoretycznej, a także niezbędnym sprzętem samochodowym. Spośród 789 pojazdów, ponad 50 % to samochody osobowe. Dla zainteresowanych organizowane są kursy nauki jazdy motocyklem, ciągnikiem, autobusem, samochodem osobowym i ciężarowym oraz szkolenia ADR. W ostatnich latach szkolimy w naszych ośrodkach 67.000 kierowców.

Zmierzając do zapewnienia skuteczniejszej realizacji usług szkoleniowych oferowanych przez ośrodki szkolenia, co roku organizujemy konkurs pod hasłem "LOK - z nami bezpiecznie".

Szkolenie samochodowe posiada wiele walorów społecznie użytecznych. Przynosi nie tylko wymierne korzyści finansowe, lecz także spełnia oczekiwania wielu ludzi wobec tej formy świadczenia usług.

Należy podkreślić, że szkolenie samochodowe w LOK przyczyniło się do spopularyzowania naszego stowarzyszenia we wszystkich środowiskach społecznych.


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2023 by LOK. All rights reserved.