Pracownia Psychologiczna w Grodkowie

 

CENY BADAŃ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ

Grodków ul.Krakowska 15,

Tel. 077 415-54-75,

e-mail:lokgrodkow@interia.eu

Badania psychologiczne są wykonywane  po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowymSERDECZNIE  ZAPRASZAMY!!!

Czas badań:

Kierowcy zawodowi oraz amatorzy -badanie trwa ok. 1,5 godziny. Czas ten jest oczywiście uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku.

Kierowcy skierowani na badanie przez Komendę Policji na badanie należy zarezerwować ok. 1,5 godziny.

Badania operatorów długość badania jest uzależniona od specyfiki stanowiska pracy, należy jednakże zarezerwować przynajmniej 40 minut.

Wymagane dokumenty na badanie należy ze sobą zabrać:

  • dowód osobisty, prawo jazdy - w przypadku badania kierowców, instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i tramwajów, skierowanie na badanie, jeśli jest wydane przez odpowiednią instytucję (pracodawca, lekarz, Policja

Badanie

Cena

Osoby ubiegające się o :

a/uzyskanie uprawnień  w zakresie prawa jazdy kategorii C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem od 05.02.2012r,

b/przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,A1,A2,A,B1,B,B+E i T ,wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art.103 ust 1 pkt.2 lub 3,

Osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1,C1+E,C,C+E, D1,D1+E,D,D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,

Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo przedłużenie terminu ważności tego dokumentu,                     w zakresie kategorii:A1,A2,A,B1,B,B+E, C1,C1+E,C,C+E, D1,D1+E,D,D+E

Badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu podlegają również:

1.kandydat na instruktora i instruktor- w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora;

2.kandydat na egzaminatora i egzaminator- w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora;

150zł

Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156§1 lub art.157§1Kodeksu karnego

Osoba kierująca motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem skierowana przez starostę na wniosek organu kontroli ruchu drogowego jeżeli kierujący uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć albo doznała obrażeń, o których mowa w art. 156§1 lub art.157§1Kodeksu karnego

Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:

a)kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

b)przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

c)w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu komunikacji od 19.01.2013r,

150zł

Operatorzy wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych oraz osoby pracujące na wysokości

Psychologiczne badania dla:

- osób ubiegających się o zezwolenie na broń *
- osób posiadających pozwolenie na broń i chcących je przedłużyć;
- kandydatów ubiegających się na stanowisko prokuratora, kuratora sądowego i sędziego;
- osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

* broń palna, myśliwska, sportowa
Kto nie uzyska pozwolenia na broń?
Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
- nie mającym ukończonych 21 lat. Wyjątek - osoby, które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 21, mogą starać się o pozwolenie na broń na wniosek właściwego ZO PZŁ (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).
- z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.
- wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
- uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.
- nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec, których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2024 by LOK. All rights reserved.