Projekt „Profesjonalni kierowcy”

Projekt „Profesjonalni kierowcy” więcej pod tel: 12 633-60-70 lub w biurze projektu – Mielec ul. Mickiewicza 20 tel. 790-765-878

Projekt „Profesjonalni  kierowcy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Ligę Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie w partnerstwie z Firmą Doradczo Szkoleniową Michał Krempa na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.05.00-18-0038/17 z dnia 22.12.2017 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 4 042 304,62 zł.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 600 osób dorosłych w tym min 60% osób o niskich kwalifikacjach i/lub po 50 roku życia oraz 43 kobiety zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zamieszkałych w województwie podkarpackim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Formy wsparcia:

 • Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
 • Prawo jazdy kat. CE wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
 • Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
 • Prawo jazdy kat. C + CE wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
 • Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną + HDS
 • Prawo jazdy kat. CE wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną + ADR zintegrowany

Rekrutacja będzie miała charakter ciągły przez cały okres realizacji projektu. Podsumowywana i wyłaniana co miesiąc.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

 1. Projekt skierowany jest do osób, które:

a)       posiadają prawo jazdy kat. B,

b)       są w wieku (oświadczenie Kandydata/tki):

 • min. 20 lat i 9 m-cy w przypadku prawa jazdy kat. C,
 • min. 21 lat w przypadku prawa jazdy kat. C+E
 • min. 23 lat i 9 m-cy w przypadku prawa jazdy kat. D
 • min. 21 lat w przypadku prawa jazdy kat. C, C+E
 • min. 21 lat w przypadku prawa jazdy kat. C+HDS
 • min. 21 lat w przypadku prawa jazdy kat. C+E + ADR ZINTEGROWANY

c)        zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – oświadczenie Kandydata/tki),

d)       dostarczą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w terminie trwania rekrutacji.

e)       z własnej inicjatywy chcą zdobyć, uzupełnić uprawnienia do kierowania pojazdami w kat. C lub kat. C+E lub kat. D lub kat. C, C+E lub kat. C+HDS lub zdobyć uprawnienia z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych kat. C+E+ADR.

f)        z własnej inicjatywy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach na kwalifikację wstępną przyspieszoną dającą możliwość wykonywania pracy kierowcy zawodowego w zakresie przewozu osób i/lub rzeczy.

g)       wobec której nie stwierdzono przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.),

h)       wobec której nie stwierdzono przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o którym mowa w art. 39a ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 1. Kryteria dodatkowe (premiujące):
 • Osoby pracujące w firmie transportowej, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych o sprawowanym stanowisku pracy,
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • Kobiety,
 • Osoby niepełnosprawne,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie).

Celem projektu jest wzrost przez 600 UP z województwa podkarpackiego (43K 557M) kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia i zdobycie kwalifikacji zawodowych z uprawnieniami zawodowymi z branży transportowo przewozowej do końca czerwca 2019 r.

Planowane efekty: 480 osób ma uzyskać kwalifikacje zawodowe w tym min 288 osób o niskich kwalifikacjach i/lub po 50roku życia

Szkolenia będą realizowane w ośrodkach Ligi Obrony Kraju zlokalizowanych na terenie woj. Podkarpackiego:

 1. Jasło ul. Koralewskiego 3
 2. Jarosławiu ul. Spytka 13
 3. Krośnie ul. Tysiąclecia 18
 4. Lubaczowie ul. Piłsudskiego 5
 5. Przemyśl ul. Słowackiego 40
 6. Tarnobrzeg ul. Mickiewicza 4

Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2019 by LOK. All rights reserved.