PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA ZAWIERCIE

ZAPRASZA NA BADANIA PSYCHOLOGICZNE, PSYCHOTECHNICZNE:

 • kierowców,
 • kandydatów na kierowców
 • kierowców zawodowych
 • kierowców skierowanych na podstawie decyzji administarcyjnej (np. punkty,alkohol,wypadek) lub pracodawców
 • operatorów sprzętu budowlanego,
 • operatorów wózków widłowych,
 • górników,
 • osoby ubiegające się o pozwolenie na broń,
 • osoby pracujące na wysokościach.
 • osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej

Tel.: (32) 672 39 12
Tel. kom.:880 851 713,
E-mail: bim.m@wp.pl

Nasze strony internetowe :www.bim.slask.pl ; prawojazdy.slask.pl

Pracownia psychologiczna jest czynna od poniedziałku do piątku  po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.

W soboty czynna od 9.00 -do ostatniego klienta.

Badania lekarskie dr n.med.Zbigniew MACIOŁ tel.601523830

Szkolenia okresowe, kwalifikacje dla kierowców wykonujących przewóz drogowy  Kierownik OSK-Agnieszka Gacek tel.513088025 lub 326723912


Czas badań:

 • Kierowcy zawodowi oraz amatorzy - badanie trwa ok. 1,5 godziny. Czas ten jest oczywiście uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku.
 • Kierowcy skierowani na badanie przez Komendę Policji na badanie należy zarezerwować ok. 1,5 godziny.
 • Badania operatorów długość badania jest uzależniona od specyfiki stanowiska pracy, należy jednakże zarezerwować przynajmniej 40 minut.

Wymagane dokumenty na badanie należy ze sobą zabrać:

 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy - w przypadku badania kierowców, instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i tramwajów,
 • skierowanie na badanie, jeśli jest wydane przez odpowiednią instytucję (starosta,pracodawca, lekarz, Policja)

 

BADANIE

CENA

Osoby ubiegające się o:

 • uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,

Osoby przedłużające ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii (transport drogowy) C1,C1+E,C,C+E, D1,D1+E,D,D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,

Osoby po szkoleniu okresowym( kategoria prawa jazdy C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D) pracujący w transporcie drogowym.

Osoby przystepujący do kursu kwalifikacji wstępnej ,przyspieszonej,uzupełniającej dla bloku programowego C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D.

Osoby ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo przedłużenie terminu ważności tego dokumentu,w zakresie kategorii:A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Osoby ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej

Badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu podlegają również:

 • kandydat na instruktora i instruktor - w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora;
 • kandydat na egzaminatora i egzaminator - w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora;

150zł

Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156§1 lub art.157§1Kodeksu karnego

Osoba kierująca motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem skierowana przez starostę na wniosek organu kontroli ruchu drogowego jeżeli kierujący uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć albo doznała obrażeń, o których mowa w art. 156§1 lub art.157§1Kodeksu karnego

Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:

a)kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

b)przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

c)w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu komunikacji od 19.01.2016r.

d)przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,A1,A2,A,B1,B,B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art.103 ust 1 pkt. 2 lub 3,

150zł

Operatorzy wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych oraz osoby pracujące na wysokości.

 

badania ochraniarzy

 

badania ochroniarzy dla grupy zorganizowanej

70zł

 

 

 

100zł

 

80zł
Psychologiczne badania dla:
 • osób ubiegających się o zezwolenie na broń
 • osób posiadających pozwolenie na broń i chcących je przedłużyć
 • kandydatów ubiegających się na stanowisko prokuratora, kuratora sądowego i sędziego
 • osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • badania dedektywów

Broń palna, myśliwska, sportowa

Kto nie uzyska pozwolenia na broń?

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

- nie mającym ukończonych 21 lat. Wyjątek - osoby, które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 21, mogą starać się o pozwolenie na broń na wniosek właściwego ZO PZŁ (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).
- z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r.     Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.
- wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
- uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.
- nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec, których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).
150zł

BADANIA WYKONUJĄ PSYCHOLODZY:

1.Pani mgr Aneta Kozłowska


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2021 by LOK. All rights reserved.