KURSY ADR

Szkolenie ADR dla kierowców:

1.W ramach kursu ADR początkowego wyróżnia się:

1) szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas -25 godzin;

2) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach-17 godzin;

3) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1- 8 godzin;

4) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7-8 godzin.

2.W ramach kursu ADR doskonalącego wyróżnia się:

1) szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas-17 godzin;

2) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach-9 godzin;

3) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1-5 godzin;

4) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7-5-godzin.

Szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują również ćwiczenia praktyczne z zakresu objętego tematyką zajęć teoretycznych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypad­ku lub awarii.

W odniesieniu do szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2 pkt 1 i 2, w celu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych minimalny czas trwania kursu przedłuża się o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczą­cych w kursie. Warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu jest:

1) uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć;

2) w przypadku kursu zintegrowanego – uczestnictwo w co najmniej 75 % zajęć z każdego rodzaju szkolenia wchodzącego w zakres tego kursu.

Szkolenie ADR kandydatów na Doradcę

Zakres kursu

1 Część ogólna 24godziny

2 Część specjalistyczna:

a) przewóz drogowy -16 godzin

b) przewóz koleją -16-godzin

c) przewóz żeglugą śródlądową 16

3 Konsultacje 4 godziny


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2024 by LOK. All rights reserved.